Logo
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 13/4
tel.: 601 894 501, 33 811 95 40
 

Protesty weksli i czeków


Powiększenie

Czek to jedna z najbezpieczniejszych form płatności bezgotówkowych.


Dokument ten wystawiany jest według ściśle określonych zasad wynikających z prawa czekowego i zawiera polecenie wypłaty określonej kwoty na rzecz osoby wskazanej na czeku z rachunku bankowego wystawcy.
Czek sporządzony zgodnie z przepisami powinien zawierać takie elementy, jak: nazwę „czek”, polecenie wypłaty określonej sumy pieniężnej, oznaczenie trasata (banku), miejsce płatności, podpis wystawcy, datę i miejsce wystawienia. Czek musi zostać zrealizowany w ciągu 10 dni od daty wystawienia.

W sytuacji nieprzyjęcia czeku lub odmowy jego zapłaty konieczne jest sporządzenie protestu. Jako notariusz z uprawnieniami tworzę protesty czeków w formie adnotacji na odwrotnej stronie lub na osobnej, dołączonej karcie. Protest czeku można sporządzić najpóźniej jeden dzień po upływie jego ważności.

Sporządzanie protestów weksli

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który może być imienny lub na zlecenie – tzw. weksel własny i trasowany. Wystawca weksla zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz odbiorcy lub wskazuje trasata, który wypłaci należność remitentowi.

Kiedy trasat lub wystawca odmówi realizacji weksla, należy przygotować protest. Posiadacz weksla poprzez sporządzenie protestu stwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wekslowego – w efekcie uzyskując odzyskanie należnej sumy pieniężnej wraz z możliwością pokrycia odsetek i kosztów procesu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące protestów weksli i czeków, proszę o kontakt.